Integritetspolicy


PERSONLIG DATA
John Henric ansvarar enligt den svenska personuppgiftslagen (1998: 204) för behandlingen av personuppgifter som du som kund ger oss. Genom att ge oss dina uppgifter godkänner du att John Henric använder de insamlade uppgifterna för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, vilket ger dig den högsta nivån av service som möjligt. Syftet med behandlingen och registrering av dina uppgifter är uteslutande för att förbereda, processera och slutföra din beställning, för att förbättra vår kundtjänst och i marknadsföringssyfte. John Henric kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part för marknadsföring.

Data som överförs till en tredje part är endast användas för att uppfylla John Henrics åtaganden gentemot dig som kund. John Henric kan överföra data till John Henrics underleverantörer i samband med leveranser (till exempel din adress, som är nödvändig för att våra leverantörer och speditörer för att de kan leverera din beställning).

John Henric bearbetar bara dina data så länge som det är nödvändigt för att genomföra John Henric tjänster, eller under någon tidsperiod som föreskrivs i lag. Efter detta kommer dina data att raderas.

Du kan när som helst skriva till John Henric och återkalla ditt samtycke till att låta John Henric använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte som utskick av nyhetsbrev, sms eller liknande marknadsföring. Om du vill ändra din registrerade personuppgifter eller om du har några frågor om vilka personuppgifter vi har registrerat kontakta oss här.

SEKRETESS
John Henric inser vikten av att skydda våra kunders integritet. Vi ser till att all information som du ger oss när du använder våra tjänster på John Henric webshop skyddas.

John Henric har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla data från oavsiktliga ändringar, obehörig åtkomst eller distribution, oavsiktlig förlust och någon annan form av otillåten användning. Men John Henric kan inte alltid garantera att webshopen är fri från tekniska defekter, virus eller spam. Vissa funktioner på webshopen kan vara otillgängliga under korta perioder för nödvändigt underhåll och uppdateringar.

LÄNKAR
www.johnhenric.com kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte omfattas av John Henrics tillsyn. John Henric kan inte acceptera något ansvar för innehållet eller för skydd av privatlivet av dessa webbplatser, men tillhandahåller dessa länkar för att hjälpa våra kunder att hitta mer information.

ANSVAR
John Henric är inte ansvarig för den tekniska utrustning och programvara som behövs för att använda webshopen. Under korta perioder kan det finnas underhålls störningar etc. och John Henric ansvarar inte för eventuella störningar eller andra problem som kan uppstå i samband med detta. John Henric kan inte garantera att webshopen hela tiden kommer att vara fri från defekter, såsom virus eller spam.

Inte heller kan John Henric hållas ansvarig för eventuella tryckfel och förbehåller sig mot eventuella fel i bilder och texter. John Henric ansvar för alla anspråk (inklusive ersättning) är under alla omständigheter, utom i de fall som följer av uppsåtligt agerande eller grov vårdslöshet, begränsas till det belopp som motsvarar priset på varan (eller objekt) som är / är frågan om tvist. John Henric är aldrig ansvarig för följdskador. Hur vi använder cookies

När du besöker John Henrics webbplats kan vi lagra viss information på din dator i form av en "cookie". Cookies används av många webbplatser för att ge besökarna tillgång till vissa funktioner. Den information som lagras i cookien kan också användas för att hålla reda på besökarens beteende på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: Den första cookien lagras som en fil på din dator under en längre tidsperiod. Det används för att fastställa om det har förekommit någon tidigare kontakt mellan oss och din dator. Den andra typen kallas sessionscookies som temporärt lagras i datorns minne under tiden du surfar på webbplatsen. Sessionscookien sparas inte i din webbläsare under en lång tid, men försvinner när du stänger din webbläsare session.

Cookies används av John Henric för att möjliggöra val av språk, för att erhålla statistik över besökare och samla information om dina preferenser när du navigerar på webbplatsen. På detta sätt hoppas vi kunna förbättra vår förmåga att ta itu med relevant information direkt till våra kunder.

Om inget annat anges, använder John Henric inte cookies för att samla in personuppgifter.

Om du inte accepterar John Henrics användning av cookies på webbplatsen kan du konfigurera din webbläsares inställningar så att den inte accepterar cookies. Om du väljer att göra det kan vi dock inte garantera att alla funktioner på webbplatsen kommer att fungera som det är tänkt.

FORCE MAJEURE
Force majeure uppstår när yttre omständigheter väsentligen förhindrar utförandet av en skyldighet enligt avtalet, exempelvis krig, statligt ingripande, strejker, personal sjukdom, sjöfart störningar, begränsningar av energiförsörjningen, förbud, restriktioner, minskade behörigheter, import- och exportrestriktioner, natur katastrofer, olyckor etc. som skäligen inte kunnat förutses när avtalet ingicks och som rimligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller både John Henric och John Henrics underleverantörer.

I händelse av force majeure periodiseras John Henrics skyldigheter. Om perioden av force majeure är inte av en tillfällig natur, har du liksom John Henric rätt att häva köpeavtalet utan någon skyldighet att betala ersättning uppstår. Sådana åtgärder genomförs genom att kontakta John Henrics kundtjänst.

TVISTER
Om en tvist rörande dessa villkor skulle uppstå, bör konsumenten kontakta John Henric kundtjänst och försöka lösa oenigheten som ett första steg. En tvist som uppstår på grund av dessa villkor skall föras till domstolen i den ort där svaranden är bosatt. Konsumenten kan också, i enlighet med reglerna i den svenska rättegångsbalken (1942: 740) väcka talan i domstolen på den plats där konsumenten är bosatt.

COPYRIGHT
Innehållet i webbutiken är upphovsrättsligt skyddat och tillhör John Henric. Alla immateriella rättigheter till innehållet i webshopen tillhör John Henric. Det är tillåtet att ladda ner, skriva ut, kopiera och blogga om materialet på webshopen för dina egna personliga syften, dock inte i affärssyfte. Detta förutsätter att materialet inte ändras och att alla immateriella rättigheter förblir reserverade John Henric. Det är tillåtet att länka till webbutiken, men utan att använda John Henric symboler eller varumärken. Alla rättigheter reserverade. Fotografier på webshopen får inte kopieras.

Kontrollant av personuppgifter

John Henric AB
Hyllie Boulevard 40
215 35 Malmö
Sverige
Email: [email protected]
Bolaget är registrerat hos Bolagsverket
Organisationsnummer: 556769-2925
Momsregistreringsnummer (VAT): SE556769292501


Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

John Henric AB (556769-2925) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen. De angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk. Författningarna tillåter även, efter en intresseavvägning där bl.a. den registrerades eventuella invändningar mot behandlingen beaktas, att behandling av personuppgifter sker för våra och övriga bolag inom koncernens berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och den registrerade, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget enligt nämnda regelverk och grund ovan, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag samt för skälig gallringstid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna relaterade till detta omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på e-post [email protected] eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

John Henric AB
John Henrik Ekström, VD.
Hyllie Boulevard 40
215 35 Malmö

Personuppgiftsansvarig är John Henric AB (556769-2925) kontaktuppgifter som ovan.

Fri frakt över 500kr | Hemleverans
Fri frakt över 500kr | Hemleverans
Byt land