Privacy Policy


PERSONOPPLYSNINGER
John Henric er ifølge den svenske personopplysningsloven (1998: 204) ansvarlig for behandlingen av personopplysninger du som kunde gir oss. Ved å gi oss disse opplysningene godkjenner du at John Henric bruker de innsamlede opplysningene for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, noe som gir deg det høyest mulige servicenivået. Formålet med behandlingen og registreringen av opplysningene er utelukkende å forberede, behandle og sluttføre bestillingen din, for å forbedre vår kundeservice og til markedsføringsformål. John Henric kommer ikke til å overføre personopplysningene dine til noen tredjepart for markedsføring.

Opplysninger som overføres til en tredjepart, brukes utelukkende til å oppfylle John Henrics forpliktelser overfor deg som kunde. John Henric kan overføre opplysninger til John Henrics underleverandører i forbindelse med leveranser (for eksempel adressen din, som våre leverandører og speditører trenger for å kunne levere en bestilling).

John Henric behandler opplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for å gjennomføre John Henric tjenester, eller i en tidsperiode som fastsettes i fellesskap. Etter den tid blir opplysningene dine slettet.

Du kan når som helst skrive til John Henric og trekke tilbake samtykket til å la John Henric bruke personopplysningene dine til markedsføringsformål (for eksempel sende deg nyhetsbrev, tekstmelding, tilbud og lignende). Hvis du vil endre de registrerte personopplysningene dine eller har spørsmål om hvilke personopplysninger vi har registrert, kan du kontakte oss her.

TAUSHETSPLIKT
John Henric er innforstått med viktigheten av å beskytte våre kunders integritet. Vi sørger for beskytte all informasjon du gir oss når du bruker våre tjenester i John Henrics nettbutikk.

John Henric har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte alle data mot utilsiktede endringer, uautorisert tilgang eller distribusjon, utilsiktet tap og alle andre former for forbudt anvendelse. Men John Henric kan ikke alltid garantere at nettbutikken er fri for tekniske defekter, virus eller spam. Enkelte funksjoner i nettbutikken kan være utilgjengelige i korte perioder for nødvendig vedlikehold og oppdateringer.

LENKER
www.johnhenric.com kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke er omfattet av John Henrics tilsyn. John Henric kan ikke påta seg noe ansvar for innholdet eller beskyttelsen av personvernet på disse nettstedene, men stiller de aktuelle lenkene til rådighet for å hjelpe våre kunder å finne mer informasjon.

ANSVAR
John Henric er ikke ansvarlig for det tekniske utstyret og programvaren som trengs for å bruke nettbutikken. I korte perioder kan det forekomme forstyrrelser på grunn av vedlikehold o.l., og John Henric har ikke ansvar for eventuelle forstyrrelser eller andre problemer som kan oppstå i forbindelse med dette. John Henric kan ikke garantere at nettbutikken til enhver tid er fri for defekter som virus eller spam.

Ei heller kan John Henric holdes ansvarlig for eventuelle trykkfeil, og vi tar forbehold om eventuelle feil i bilder og tekster. John Henrics ansvar for alle krav (inkludert erstatning) er under enhver omstendighet, med unntak av de tilfeller som skyldes forsettlige handlinger eller grov uaktsomhet, begrenset til det beløpet som tilsvarer prisen på varen (eller objektet) som utgjør konflikten, eller som konflikten gjelder. John Henric er aldri ansvarlig for følgeskader.

SLIK BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER
Når du besøker John Henrics nettsted, kan vi lagre visse opplysninger på datamaskinen din i form av en informasjonskapsel. Informasjonskapsler brukes av mange nettsteder for å gi de besøkende tilgang til visse funksjoner. Opplysningene som lagres i informasjonskapselen, kan også brukes til å følge med på den besøkendes atferd på nettstedet.

Det finnes to typer informasjonskapsler: Den første typen informasjonskapsel lagres som en fil på datamaskinen din i et lengre tidsrom. Den brukes til å fastslå om det har vært noen tidligere kontakt mellom oss og datamaskinen din. Den andre typen kalles øktinformasjonskapsler og lagres midlertidig i datamaskinens minne i den tiden du surfer på nettstedet. Øktinformasjonskapslene lagres ikke i nettleseren over tid, men forsvinner når du avslutter nettleserøkten.

Informasjonskapsler brukes av John Henric for å gjøre det mulig å velge språk, for å innhente statistikk over besøkende og samle informasjon om dine preferanser når du navigerer på nettstedet. På denne måten håper vi å kunne forbedre vår evne til å sende relevant informasjon direkte til kundene.

Med mindre noe annet er oppgitt, bruker John Henric ikke informasjonskapsler til å samle inn personopplysninger.

Hvis du ikke aksepterer John Henrics bruk av informasjonskapsler på nettstedet, kan du konfigurere innstillingene på nettleseren din til ikke å akseptere informasjonskapsler. Velger du å gjøre det, kan vi imidlertid ikke garantere at alle funksjonene på nettstedet kommer til å fungere slik det er tiltenkt.

FORCE MAJEURE
Force majeure oppstår når ytre omstendigheter vesentlig forhindrer utførelsen av en forpliktelse i henhold til avtalen, for eksempel krig, statlige inngrep, streiker, sykdom hos personale, skipsfartshindringer, begrensninger av energiforsyningen, forbud, restriksjoner, redusert kompetanse, import- og eksportrestriksjoner, naturkatastrofer, ulykker osv. som rimeligvis ikke kunne forutses idet avtalen ble inngått, og som rimeligvis ikke kunne ha vært unngått eller overvunnet. Dette gjelder både John Henric og John Henrics underleverandører.

I tilfelle force majeure periodiseres John Henrics forpliktelser. Dersom tidsrommet for force majeure ikke er av midlertidig art, har du på lik linje med John Henric rett til å heve kjøpsavtalen uten at det medfører noen forpliktelse til å betale erstatning. Slike tiltak iverksettes ved å kontakte John Henrics kundeservice.

TVISTER
Om det skulle oppstå en tvist angående disse betingelsene, bør forbrukeren som et første skritt kontakte John Henrics kundeservice og forsøke å løse uoverensstemmelsen. En tvist som oppstår på grunn av disse betingelsene, skal føres for domstolen på stedet der den saksøkte er bosatt. Forbrukeren kan også, i henhold til bestemmelsene i den svenske lovgivningen (1942: 740) reise tiltalen i domstolen på stedet der forbrukeren er bosatt.

OPPHAVSRETT
Innholdet i nettbutikken er opphavsrettslig beskyttet og tilhører John Henric. Alle immaterielle rettigheter til innholdet i nettbutikken tilhører John Henric. Det er tillatt å laste ned, skrive ut, kopiere og blogge om materialet i nettbutikken til egne personlige formål, men ikke i forretningsøyemed. Dette forutsetter at materialet ikke endres, og at alle immaterielle rettigheter forblir forbeholdt John Henric. Det er tillatt å lenke til nettbutikken, men uten å benytte John Henrics symboler eller varemerker. Med enerett. Fotografier i nettbutikken kan ikke kopieres.

Kontrollør av personopplysninger

John Henric AB
Hyllie Boulevard 40
215 35 Malmö
Sverige
Email: [email protected]
Selskapet er registrert hos Bolagsverket
Organisasjonsnummer: 556769-2925
Registreringsnummer for merverdiavgift (MVA): SE556769292501


BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I HENHOLD TIL PERSONVERNFORORDNINGEN (2016/679/EU)

John Henric AB (556769-2925) er personopplysningsansvarlig for de personopplysningene vi mottar i forbindelse med oppdrag, eller som ellers behandles når oppdraget forberedes eller administreres.


Vi behandler opplysningene for å utføre og administrere oppdraget, for å ivareta dine interesser og for regnskaps- og faktureringsformål. Disse opplysningene har sitt rettslige grunnlag i blant annet personvernforordningen og regnskapsloven. De angitte lovbestemmelsene tillater blant annet at behandling skjer med det formål at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor våre kunder/registrerte brukere og overfor andre regelverk. Bestemmelsene tillater også, etter en interesseavveining der blant annet den registrertes eventuelle innvendinger mot behandlingen tas hensyn til, at behandling av personopplysninger skjer for våre og øvrige selskaper innenfor konsernets berettigede interesse av å utvikle, markedsføre og administrere våre tjenester og virksomheter på en effektiv måte, og av å ivareta våre sivilrettslige rettigheter og plikter. Opplysningene kan også brukes til forretnings- og metodeutvikling, markedsanalyse, statistikk og risikostyring. Opplysningene som behandles med det formål å utvikle og analysere virksomheten, behandles på grunnlag av vår berettigede interesse av å utvikle virksomheten og kommunisere med våre kontakter.

Vi utleverer ikke personopplysninger til utenforstående annet enn i de tilfellene der det er særskilt avtalt mellom selskapet og den registrerte, dersom det er nødvendig for at vi skal oppfylle lovbestemte forpliktelser eller etterkomme beslutninger som er fattet av myndigheter eller domstol, eller i de tilfellene der vi benytter oss av utenforstående tjenesteleverandører som utfører oppdrag for vår regning.


Personopplysningene lagres i henhold til den forpliktelsen selskapet er pålagt ifølge regelverket og grunnlaget som er nevnt ovenfor, i et tidsrom på ti (10) år fra dagen for sakens avslutning, alternativt fra sluttfakturaens forfallsdag og i rimelig lagringstid eller den lengre tid som kreves ut fra sakens natur. Hvis du sier opp nyhetsbrev eller lignende, blir de tilknyttede opplysningene umiddelbart slettet.


Du har rett til uten kostnader å be om informasjon fra selskapet om bruken av personopplysningene som gjelder deg. På din anmodning eller på eget initiativ vil vi rette eller slette feilaktige opplysninger, eller begrense behandlingen av slike opplysninger. Du har videre rett til å kreve at opplysningene dine ikke skal behandles for direktemarkedsføringsformål. Du har også rett til å få tilgang til personopplysningene dine i et maskinlesbart format [eller, hvis det er teknisk mulig, til å få opplysningene overført til en tredjepart som du anviser]. Hvis du er misfornøyd med vår behandling, kan du levere en klage til en tilsynsmyndighet, som i Norge er Datatilsynet (www.datatilsynet.no). Du kan også henvende deg til tilsynsmyndigheten i landet du bor eller arbeider i.


Kontakt oss på e-post [email protected] eller adressen nedenfor hvis du har spørsmål som angår vår behandling av personopplysninger.


John Henric AB
Hyllie Boulevard 40
215 35 Malmö
Sweden

Personopplysningsansvarlig er John Henric AB (556769-2925), kontaktopplysninger som ovenfor.

Gratis frakt over 1000kr | Hjemmelevering
Gratis frakt over 1000kr | Hjemmelevering
Endre land